Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu zasady świadczenia Usług, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu lub Aplikacji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1. DEFINICJE

1.1. Konsument – Użytkownik korzystający z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.2. Regulamin — niniejszy Regulamin, który dostępny jest pod adresem https://sbm360.com/regulamin-i-polityka-prywatnosci/
1.3. Serwis — serwis internetowy (dostępny w domenie: www.sbm360.com);
1.4. Umowa — umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
1.5. Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.
1.6. Partner — podmiot inny niż Usługodawca, którego usługi lub towary są prezentowane w ramach Serwisu lub którego towary lub usługi prezentowane są w wiadomościach kierowanych do Użytkowników.
1.7. Usługodawca — SBM360 Sp. z o.o. z/s w Opolu (ul. Wrocławska 64, 45-701 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000728844, REGON: 369538848, NIP: 7543172944, kapitał zakładowy 30 000,00 złotych.
1.8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.)
1.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.).
1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).
1.11. Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
1.12. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane lub udostępniane przez Użytkownika w ramach korzystania z wybranych Usług.
1.13. Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu lub Aplikacji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.sbm360.com prowadzony jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować się z wykorzystaniem formularza udostępnianego w ramach Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej, tj. wysyłając wiadomość email na adres bok@sbm360.com
2.2. Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z polityką prywatności obowiązująca w Serwisie, która to jest dostępna pod adresem

Regulamin i Polityka Prywatności


2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2.4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
2.5. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
2.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
2.7. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.
2.8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów oraz innych Użytkowników oraz osób trzecich.
2.9. Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Serwisu na podmioty trzecie.
2.10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie i przesyłać do w/w osób materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
2.11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
a. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
b. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
c. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
d. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom;
e. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników lub innych podmiotów.
2.12. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w ich funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
2.13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis będzie czasowo niedostępny.
2.14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Użytkowników, które naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą na adres email: bok@sbm360.com
2.15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów.
2.16. Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych Użytkowników jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości należy skontaktować się z Usługodawcą.
2.17. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.
2.18. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, jak również umieszczonych w wiadomościach kierowanych do Użytkownika.
2.19. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom lub innym podmiotom.
2.20. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z udostępnieniem lub publikowaniem w Serwisie swojego wizerunku, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą. Wizerunek Użytkownika będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika. W przypadku uzyskania podstaw ku temu, w szczególności w przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego wizerunek może być wykorzystywany również w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy lub Partnerów.
2.21. Udostępniając Usługodawcy lub publikując Utwór w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego Utworu oraz nie narusza on swoim działaniem w żadnym zakresie praw osób trzecich i Usługodawcy. Użytkownik udostępniając lub publikując Utwór udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i na czas nieokreślony licencji zezwalającej na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
c. rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d. tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
2.22. Licencja, o której mowa w pkt. 2.21 Regulaminu, obejmuje prawo do udzielania sublicencji, jak również prawo do wykonywania praw zależnych i wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. Licencja uprawnia do nieodpłatnego korzystania z materiałów w celach związanych z realizowaniem funkcji Serwisu i Aplikacji.

3. USŁUGI

3.1. Serwis udostępnia następujące Usługi:
a. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie (Aktualności),
b. możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym (Czat Online),
c. możliwość korzystania z narzędzia do kontaktu z Usługodawcą (Formularz),
d. możliwość korzystania z narzędzi umożliwiających przesyłanie zapytań o realizacje pomysłów Użytkownika (Brief),
e. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej (Newsletter).
3.2. Aktualności umożliwiają Użytkownikowi zapoznanie się z treściami o charakterze ogólnoinformacyjnym udostępnianymi w ramach Serwisu. Informacje takie nie stanowią wiążącej interpretacji, opinii lub porady, nie należy ich również traktować jako oferty Usługodawcy, a co najwyżej jako zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
3.3. Umowa o korzystanie z Aktualności zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika (wejście na strony Serwisu) i trwa do czasu zakończenia korzystania z Usługi przez Użytkownika (opuszczenie strony Serwisu).
3.4. Czat umożliwia rozmowy z Usługodawcą lub podmiotami działającymi za jego zgodą lub na jego zlecenie w czasie rzeczywistym. Usługodawca zastrzega również, że niektóre odpowiedzi mogą być generowane automatycznie przez oprogramowanie czatu.
3.5. Umowa o korzystanie z Czatu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika (rozpoczęcie rozmowy) i trwa do czasu zakończenia korzystania z Usługi przez Użytkownika (zakończenie rozmowy).
3.6. Formularz umożliwia wysyłanie wiadomości elektronicznej do Usługodawcy bezpośrednio z Serwisu, bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej Użytkownika. Odpowiedź na zapytanie wysłane do Usługodawcy z użyciem Formularza zostanie wysłana bezpośrednio na podany przez Użytkownika adres e-mail.
3.7. Umowa o korzystanie z Formularza zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika (rozpoczęcie wpisywania treści) i trwa do czasu zakończenia korzystania z Usługi przez Użytkownika (wysłanie wiadomości).
3.8. Brief umożliwia wysyłanie do Usługodawcy formularza zawierającego informacje i materiały dotyczące pomysłu, projektu lub przedsięwzięcia, które chciałby zrealizować Użytkownika lub osoba trzecia. Wysłanie formularza może zostać dokonane bezpośrednio z Serwisu, bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej Użytkownika. Wysłanie formularza będzie traktowane jako przesłanie do Usługodawcy zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania prac wynikających z formularza. Odpowiedź na zapytanie zostanie wysłana bezpośrednio na podany przez Użytkownika adres e-mail.
3.9. Umowa o korzystanie z Briefu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika (rozpoczęcie wpisywania treści lub zamieszczanie materiałów) i trwa do czasu zakończenia korzystania z Usługi przez Użytkownika (wysłanie formularza).
3.10. W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania formularzy przygotowanych w ramach Briefu dla celów wykorzystania ich we własnej działalności lub w działalności podmiotu trzeciego, bez względu czy będzie to działalność odpłatna czy nieodpłatna.
3.11. Newsletter umożliwia otrzymywanie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących Usługodawcy lub Partnerów.
3.12. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się na newsletter przez Użytkownika i trwa do czasu anulowania subskrypcji newslettera.
3.13. W celu uniknięcia wątpliwości prezentowanie przez Usługodawcę towarów i usług w Newsletterze oraz w Serwisie nie należy traktować jako oferty sprzedaży, lecz jako zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika.
3.14. W ramach Serwisu Usługodawca może organizować promocje, konkursy lub inne podobne inicjatywy. Zasady promocji, konkursu lub innej podobnej inicjatywy będą każdorazowo opisane przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
3.15. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, co oznacza, że Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność w ramach Serwisu.

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

4.1. Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną). Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do wykorzystania przez Konsumenta.
4.2. W razie skutecznego odstąpienia przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą.
4.3. Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej nie dotyczy Użytkowników niebędących Konsumentami.
4.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4.5. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: bok@sbm360.com
4.6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres poczty elektronicznej,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4.7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
4.8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4.9. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
4.10. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.
4.11. Użytkownicy nie będący Konsumentami chcące skorzystać skutecznie z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodnego z umową świadczenia Usługi, tj. nie później jak w terminie 24 godzin od wystąpienia niezgodności

5. ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1. Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.
5.2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne zaprzestanie korzystania z Usług.
5.3. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie naruszania Regulaminu przez Użytkownika, przy czym w takim przypadku Usługodawca obciąży Użytkownika wszelkimi szkodami powstałymi na skutek działań lub zaniechań Użytkownika.
5.4. Za uzasadniające rozwiązanie umowy w trybie pkt. 5.3. Umowy będzie uznane w szczególności:
a. uzyskanie przez Usługodawcę uzasadnionych informacji, że Użytkownik w w związku z korzystaniem z Serwisu dodawał treści nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
b. wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu lub Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.
5.5. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.3 Regulaminu, Usługodawca może wezwać Użytkownika, do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań lub do usunięcia skutków naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 12 godziny, pod rygorem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.3.
5.6. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia umowy w trybie pkt. 5.3 Regulaminu Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres bok@sbm360.com
5.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem 1 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w przypadku Konsumentów wypowiedzenie może nastąpić z ważnych powodów, jakimi w szczególności będzie niezaakceptowania przez Użytkownika nowego regulaminu lub polityki prywatności.
5.8. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem Usługodawca wezwie go do przedstawienia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów i w tym celu wyznaczy mu czas nie krótszy jak 48 godzin od wezwania. W przypadku zwłoki w udzieleniu odpowiedzi Usługodawca będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyliczoną karę umowną.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,
b. następstwa wykorzystania danych Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku, gdy uzyskały one dostęp do danych w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,
c. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
d. realizację umów przez Partnerów,
e. autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i Partnerów.
f. utracone przez Użytkownika nie będącego Konsumentem korzyści,
g. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika,
h. skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie danej Usługi,
6.2. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich (w tym do Partnerów) Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
6.3. Odpowiedzialność względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
6.4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem Usługodawca wezwie go do zaniechania naruszeń i w tym celu wyznaczy mu czas nie krótszy jak 24 godziny od wezwania. Po upływie powyższego terminu Usługodawca będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyliczoną karę umowną.
6.5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
7.2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 2018-09-20
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które zaczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
8.3. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami przyjmuje się, że dalsze korzystanie z Usługi po udostępnieniu informacji o zmianie Regulaminu oraz brak zgłoszenia sprzeciwu w zakresie zmian w terminie 7 dni od udostępnienia zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako wyrażenie zgody na to, aby dotychczasowe Umowy były realizowane w oparciu o zmienione brzmienie Regulaminu.
8.4. Zmiany Regulaminu mogą być konieczne w przypadku wystąpienia w szczególności następujących okoliczności:
a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
c. zmiany w Systemie lub Usługach wynikających ze względów bezpieczeństwa,
d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub Usługi, w tym związanych z postępem technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Serwisu,
e. dodanie nowych Usług lub funkcjonalności w Serwisie lub ich modyfikacja.
8.5. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Serwisie.
8.6. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
8.7. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
8.8. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Konsumentów rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
8.9. W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.
8.10. Użytkownikom będącym Konsumentami na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).
8.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJE O COOKIES I WEB STORAGE

1. Definicje Serwisu, Usługodawcy, Użytkownika oraz Ustaw znajdują się w Regulaminie Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest SBM360 Sp. z o.o. z/s w Opolu (ul. Wrocławska 64, 45-701 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000728844, REGON: 369538848, NIP: 7543172944, kapitał zakładowy 30 000,00 złotych
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawach o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. "Dane osobiste" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.
5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a. dodawania informacji lub materiałów przez Użytkownika,
b. korzystania przez Użytkownika z Usług,
c. interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
6. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, niektóre Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.
7. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: realizowania usług.
8. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:
a. korzystania z Serwisu lub Usług oraz w celu realizowania Usług,
b. kontaktowania się z Użytkownikami,
c. rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
d. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
e. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
9. W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzanych stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z Usług.
11. Dane są przechowywane w bazie danych na serwerach Administratora przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
12. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
a. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy i współpracownicy;
b. podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane ze świadczeniem Usług dla Użytkowników, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
c. partnerom Administratora w celach marketingowych, tylko za zgodą Użytkownika.
13. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 12, chyba, że:
a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów;
b. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
14. Usługodawca przekazując dane Użytkowników pracownikom, współpracownikom lub Partnerom zobowiąże ich do zachowania wymaganych przez prawo zabezpieczeń i procedur związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.
15. Możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
16. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
17. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
18. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
b. prawo uzyskania kopii danych
c. prawo do sprostowania
d. prawo do usunięcia danych
e. prawo do ograniczenia przetwarzania
f. prawo do przenoszenia danych
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
h. prawo wycofania zgody
i. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą:
a. w formie pisemnej na adres: ul. Wrocławska 64, 45-701 Opole
b. drogą e-mailową na adres: bok@sbm360.com
20. Kierując żądanie do Usługodawcy Użytkownik powinien uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a. z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik,
b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie dotyczy.
21. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia.
22. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
23. Żądanie Użytkownika będzie realizowane nieodpłatnie, przy czym możliwe jest pobranie stosownej opłaty w przypadku:
a. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);
b. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych.
24. W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
25. Dane osobowe Użytkownika przechowane będą przez okres korzystania z Usług lub przez okres współpracy z Usługodawcą. Po zakończeniu korzystania z Usług lub po zakończeniu współpracy z Usługodawcą dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach. Dane wskazane w zdaniu poprzedzającym będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia korzystania z Usług lub zakończenia współpracy z Usługodawcą dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.
26. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.
27. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
28. Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu.
29. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkowniku zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.
30. W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Wilczyński, e-mail: lukasz@sbm360.com
31. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Serwisu. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne Local Storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
32. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca zapewnia wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto identyfikuje Użytkowników, a to pozwala dostosowywać Serwis do potrzeb konkretnego Użytkownika.
33. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianie ustawień przeglądarek można znaleźć pod następującymi adresami:
a. Google Chrome
b. Mozilla Firefox
c. Safari
d. Opera
e. Microsoft Internet Explorer